Hi ha una cosa relacionada amb el consum de substàncies de la que normalment no en parlem, però també és una conseqüència no desitjada de prendre drogues que a vegades succeeix: les sancions i multes.

És cert que hi ha diferents normatives que regulen el consum de substàncies (tant legals com il·legals) a nivells territorials diferenciats: lleis a nivell estatal, lleis a nivell autonòmic i normatives a nivell municipal.

Avui ens centrarem en les normatives de caràcter municipal, que més o menys tothom coneix com ordenances municipals. Aquestes normatives regulen la convivència a l’espai públic, i en el cas que ens ocupa, regulen el consum d’alcohol a carrers, parcs, places, etc. (la resta de drogues estan regulades per altres tipus de normatives, i en parlarem a d’altres posts).

Així doncs, si t’estàs prenent una beguda alcohòlica a l’espai públic (que no estigui privatitzat i en resulti un benefici per algun empresari en format de terrassa de bar, espai chill-out o altres) pot ser que se t’acosti una patrulla policial i et sancioni. Sovint pensem que, si estem en un grup que consumeix però nosaltres no estem consumint, a nosaltres no ens pot tocar. Però en aquest cas, i dependrà de la pràctica a cada municipi o de la interpretació que en faci la policia de la normativa, és una mica igual que estiguis bevent o no, amb quanta gent t’hagis trobat o què estigueu fent a part de beure, tot es pot sancionar ja que es pot al·legar que s’està alterant la convivència.

 

 

A més, si volem parlar amb propietat, tot el llistat anterior el que farà -molt probablement- serà agreujar la situació i serà el criteri que es farà servir per decidir quina sanció aplicar: la mínima, la màxima o tota la varietat que hi pugui haver entremig. És interessant saber que la quantia de la multa canviarà segons la ordenança de cada municipi i que pot oscil·lar entre els 30€ de la mínima i els 1.500€ que hi ha a la ciutat de Barcelona. Per tant, a partir d’ara pot ser interessant buscar l’ordenança municipal que reguli això al teu municipi per saber a quin risc t’exposes tu o les teves amistats que consumeixen.

Una cosa important a saber també és que les ordenances municipals normalment contemplen la substitució de la multa per treballs en benefici de la comunitat, per tant també pot ser interessant buscar aquesta informació i així potser trobar una alternativa a pagar una sanció econòmica.

I quin és el procediment que seguirà la sanció un cop la policia ha arribat? El primer que hem de saber és que la policia, en aquell mateix moment, ens hauria de donar un paper conforme se’ns comunica que ens arribarà una sanció (se’n diu acta de denúncia). Al cap d’uns dies (o potser setmanes) arribarà a casa una carta que avisa de l’inici de l’expedient sancionador, i on hauria d’explicar perquè se’ns aplica una sanció. Just en aquest moment s’inicia un procés que dura 15 dies en els quals es podrà presentar una al·legació, es podrà consultar l’expedient que se’ns ha obert i també es podrà fer un abonament bonificat de la sanció; és a dir, pagar la multa però amb una rebaixa (normalment es redueix al 50%). Si es presenta una al·legació i et donen la raó, si no et deixen veure l’expedient o si fas el pagament bonificat, s’arxivarà la sanció. Però si no passa una d’aquestes tres coses t’arribarà l’acord sancionador, que suposa tenir la sanció en ferm. Tot i així encara pots presentar un recurs davant el mateix organisme que et sanciona o davant d’un jutge o jutgessa. Si no, et tocarà pagar íntegrament la sanció, per tant aquest cop sense bonificació.

 

Coses interessant a saber:

  • És interessant saber que les sancions tenen temps de prescripció i que en cas de rebre la carta un cop ha passat aquest temps, és en el transcurs de 15 dies un cop s’ha rebut l’avís de l’inici d’expedient sancionador, que s’haurà de presentar una al·legació conforme la sanció no es pot aplicar perquè ja ha prescrit.
  • Si no es fa front al pagament de la sanció aquesta continua vigent i per tant en qualsevol moment es pot fer un embargament (retenir-te diners del compte, de la nòmina, etc.) pel valor de la sanció més els interessos de demora que s’hagin generat. També és interessant saber que és inembargable qualsevol quantitat de diners si els ingressos que es tenen són inferiors al Salari Mínim Interprofessional.
  • Si et sancionen per haver consumit una substància que tu no has consumit pots presentar una al·legació amb un certificat mèdic que confirmi que no has consumit aquella substància per la qual et sancionaran.
  • Pots presentar una al·legació per a que t’adeqüin la quantitat a pagar a la capacitat econòmica que tens. És un atenuant que sovint no es té en compte però la llei ho reconeix.